0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Dofinansowanie projektów

Budowa i przebudowa sieci cieplnej na osiedlu Strzemięcin

W ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 spółka OPEC GRUDZIĄDZ otrzymała dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności na realizację Projektu:

Dofinansowanie:

Całkowity koszt projektu: 23 483 346,90 PLN

Maksymalna kwota dofinansowania: 16 361 348,00 PLN

Udział dofinansowania UE: 85% wydatków kwalifikowanych

W ramach działania 9.2. wspierane są inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucji ciepła o największym potencjale obniżenia strat energii.

Głównym celem przedsięwzięcia jest potrzeba ograniczenia strat energii, co bezpośrednio przełoży się na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Podczas eksploatacji sieci wyeliminowane zostaną awaryjne ubytki, w wyniku czego zmniejszy się zużycie wody sieciowej, a co ważne dla odbiorców ciepła zmniejszy się awaryjność sieci ciepłowniczej i ilość przerw w dostawie ciepła.

Tak budowana i przebudowywana sieć cieplna rozdzielcza z przyłączami c.o. do Oś. Strzemięcin wraz z cesją praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została w dniu 29 kwietnia 2013 r. w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa wniesiona aportem do OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.

Modernizacja kotła OR-32 nr 1 w OPEC GRUDZIĄDZ

W dniu 20 grudnia 2006 roku w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 9.4 Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska spółka OPEC GRUDZIĄDZ uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu:

 

„Modernizacja kotła OR-32 nr 1 w OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.”

Dofinansowanie:

Całkowity koszt projektu: 9 146 150 PLN
Kwota dofinansowania: 4 221 267,00 PLN
Udział dofinansowania: 46,26 % wydatków kwalifikowanych

Zakładane wskaźniki rezultatu Projektu wpłynęły znacząco na ograniczenie oddziaływania spółki na środowisko. Fakt ten potwierdzono w dniu 28 października 2011 roku podczas kontroli przedsięwzięcia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Osiągnięte efekty ekologiczne

Osiągnięcie standardów ochrony środowiska w dziedzinie ochrony powietrza:
•    zmniejszenie emisji pyłów na jednostkę produkcji o 261,06 Mg,
•    zmniejszenie emisji SO2 na jednostkę produkcji o 66,30 Mg,
•    zmniejszenie emisji NOx na jednostkę produkcji o 27,63 Mg,
•    zmniejszenie emisji CO2 na jednostkę produkcji o 16 576,00 Mg,
•    zmniejszenie emisji CO na jednostkę produkcji o 34,53 Mg.

Wielkość emisji zredukowanej:

•    dwutlenek siarki SO2 – 21,51Mg/rok,
•    tlenki azotu NOx – 8,96 Mg/rok,
•    tlenek węgla CO – 11,20 Mg/rok,
•    dwutlenek węgla CO2 – 5 376 Mg/rok,
•    pył – 84,66 Mg/rok,
•    sadza – 0,09 Mg/rok.

Zmodernizowany kocioł OR 32 nr 1 będący majątkiem spółki OPEC GRUDZIĄDZ w dniu 29 kwietnia 2013 r. został jako zorganizowana część przedsiębiorstwa wniesiony aportem do OPEC-INEKO Sp. z o.o.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content