0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Dyspozytor

Dyspozytor

 
Główne obowiązki

• Kontrola i nadzór nad prawidłową pracą miejskiego systemu ciepłowniczego
przy wykorzystaniu dostępnych systemów informatycznych.
• Nadzór nad właściwą eksploatacją urządzeń sieci ciepłowniczej zgodnie z zapisami Programu Pracy Sieci.
• Utrzymywanie na optymalnym poziomie ilości dostarczanego ciepła do odbiorców
z uwzględnieniem zmiennych warunków atmosferycznych oraz zapisów w umowach sprzedaży ciepła.
• Podejmowanie stosownych działań w przypadku zakłóceń w pracy sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych, mających na celu sprawne usunięcie nieprawidłowości.
• Bieżące analizy podstawowych parametrów pracy węzłów i sieci mających wpływ na sprawność przesyłu i dystrybucji ciepła.
• Bieżący nadzór nad ubytkami wody sieciowej.
• Prowadzenie dokumentacji ruchowej.

Od kandydata oczekujemy:

• Wykształcenia minimum średniego technicznego, preferowane wykształcenie z zakresu energetyki cieplnej, instalacji sanitarnych lub przemysłowych.
• Dobrej znajomości zagadnień związanych z eksploatacją sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych.
• Dobrej znajomości pakietu MS Office (Word, Excel, MS Teams, Outlook).
• Otwartości i pozytywnego nastawienia w relacjach z wymagającym klientem;
• Umiejętności pracy w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia
z nastawieniem na efekty;
• Odporności na stres, opanowania, umiejętności podejmowania decyzji, komunikatywności;
• Dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności pracy w zespole;
• Gotowości do pracy w systemie zmianowym;
• Mile widziane uprawnienia kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji na stanowisku EKSPLOATACJI Grupy 2.

Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem,
• dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej,
• dodatkowe dni wolne,
• dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne,
• pakiety medyczne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 31 maja 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content