0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Mechanik

Mechanik

 
Główne zadania:

• Wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych bieżących i okresowych linii produkcyjnej.
• Udział w remontach i modernizacjach maszyn i urządzeń oraz sprzętu rolniczego.
• Obsługa i konserwacja urządzeń, sprzętu i pojazdów będących w dyspozycji stałej lub czasowej.
• Wykrywanie usterek, wymiana i naprawia uszkodzonych części oraz przeprowadzanie przeglądów technicznych maszyn.
• Utrzymanie obsługiwanego sprzętu, urządzeń oraz narzędzi w nienagannym stanie technicznym.
• Zgłaszanie potrzeb inwestycyjnych i remontowych w celu zoptymalizowania procesów produkcji i zbioru surowców.
• Zgłaszanie potrzeb utylizacji odpadów, złomowania zużytych elementów linii produkcyjnej, sprzętu oraz pojazdów.
• Wypełnianie dokumentacji dotyczących awarii, przeglądów, wykonywanych prac .

Od kandydata oczekujemy:

• Wykształcenie zasadnicze zawodowe (preferowane średnie techniczne o kierunku mechanicznym).
• Minimum roczne doświadczenie na stanowisku związanym z utrzymaniem ruchu.
• Doświadczenie w obsłudze maszyn i urządzeń.
• Mile widziane doświadczenie w branży rolniczej lub mechanicznej.
• Znajomość zagadnień mechanicznych i elektrycznych.
• Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej.
• Umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem.
• Dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej.
• Dodatkowe dni wolne.
• Dodatkowe świadczenia dla pracowników będących rodzicami.
• Dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne.
• Prywatna opieka medyczna.
• Grupowe ubezpieczenie na życie.

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 27 maja 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC-BIO Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

 

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC-BIO Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content