0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Pomocnik operatora kotła

Pomocnik Operatora Kotła

 
Zakres odpowiedzialności:
 • Eksploatacja kotłów parowych, w których spalana jest biomasa naprzemiennie z miałem węglowym oraz kotłów wodnych wraz z urządzeniami pomocniczymi.
 • Eksploatacja instalacji oczyszczania spalin z kotłów w zakresie odazotowania, odsiarczania i odpylania celem dotrzymania dopuszczalnych standardów emisji – bieżącą kontrola pracy poszczególnych urządzeń instalacji oraz poprawności procesu spalania paliwa w kotłach przy możliwie najwyższej sprawności.

Od kandydata oczekujemy:
 • wykształcenia technicznego,
 • znajomości zagadnień związanych z eksploatacją urządzeń energetycznych,
 • gotowości do pracy zmianowej,
 • samodzielności i zaangażowania w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • komunikatywności, dobrej organizacji pracy własnej i umiejętności pracy w zespole oraz w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia z nastawieniem na efekty,
 • zainteresowania nowymi procesami technologicznymi wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • sumienności, terminowości, rzetelności w wykonywaniu obowiązków.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem,
 • możliwość uzyskania uprawnień energetycznych,
 • możliwość rozwoju zawodowego w strukturach Obszaru eksploatacji,
 • dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej o charakterze uznaniowym w wysokości do 10 % sumy wynagrodzeń zasadniczych pracownika w przyjętym okresie rozliczeniowym zgodnie z zapisami Regulaminu premiowania,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka,
 • dofinansowanie wypoczynku i dodatkowe świadczenia socjalne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 12 lipca 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

 

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi osobami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
56 45 06 144 lub 56 45 06 291

 

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content