0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Specjalista ds. marketingu i promocji

Specjalista ds. marketingu i promocji

 
Główne obowiązki
 • Pełnienie funkcji Rzecznika Prasowego Grupy OPEC.
 • Budowanie i utrzymywanie stałych relacji z mediami i władzami lokalnymi.
 • Kształtowanie wizerunku firmy.
 • Tworzenie i wdrażanie strategii promocyjnej firmy.
 • Monitoring lokalnych mediów.
 • Koordynacja zewnętrznej polityki informacyjnej.
 • Nadzór nad stroną internetową Grupy OPEC oraz mediami społecznościowymi.
 • Organizacja wydarzeń medialnych, targów (materiały ekspozycyjne, gadżety).
 • Współpraca z jednostkami i działami firmy w zakresie planowania, realizowania oraz efektywności działań marketingowych i promocyjnych.
 • Opracowywanie raportów i prezentowanie wyników działań marketingowych i mediów społecznościowych  przed Zarządem firmy.
 • Przygotowywanie treści/materiałów wykorzystywanych w komunikacji zewnętrznej (artykuły, wywiady, komunikaty, prezentacje, pisma, serwisy internetowe).

Od kandydata oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego, preferowane kierunki: dziennikarstwo, public relations, filologia polska, politologia, socjologia, marketing.
 • Swobody w wypowiedziach i wystąpieniach publicznych.
 • Umiejętności i doświadczenia w tworzeniu materiałów informacyjnych dla różnych odbiorców, tzw. „lekkie pióro”.
 • Umiejętności tworzenia i publikacji treści na stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
 • Prawa jazdy kat. B.
 • Minimum 3 letniego doświadczenia na podobnym stanowisku.
 • Umiejętności pracy nad wieloma zadaniami, jednocześnie o zmiennych priorytetach.
 • Znajomości najnowszych trendów i narzędzi w marketingu online oraz social media.
 • Zainteresowania nowoczesnymi technologiami i/lub energetyką.
Oferujemy:

• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym rynku pracy z wieloletnim doświadczeniem;
• dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej;
• dodatkowe dni wolne;
• dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne;
• pakiety medyczne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 15 czerwca 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content