0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Informacje podmiotowe

Forma prawna

OPEC-TERMO Sp. z o.o. została zawiązana dnia 27 czerwca 2011 roku na postawie aktu notarialnego (Rep. A Nr 4175/2011). Spółkę zawiązali Wspólnicy: spółka OPEC GRUDZIĄDZ oraz spółka OPEC-BIO. Spółka OPEC-TERMO została zawiązana stosownie do art.151 i następnych Kodeksu Spółek Handlowych.

Spółkę wpisano do Rejestru Przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 27 czerwca 2011 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000394842 postanowieniem z dnia 30 sierpnia 2011 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku wniesiona została do spółki OPEC-TERMO przez Wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zorganizowana część przedsiębiorstwa przeznaczona do produkcji ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych.

 

Tryb działania

Tryb działania spółki określają:

1. Przepisy Kodeksu spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
2. Ustawa o gospodarce komunalnej – ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku.
3. Prawo Energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku.
4. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 23 stycznia 2014 roku.
5. Umowa spółki – stan na dzień 17 sierpnia 2021 r.
6. Regulamin organizacyjny

 

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania spółki jest świadczenie usług z zakresu gospodarki ciepłowniczej na rzecz jednostek organizacyjnych gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz na rzecz innych jednostek gospodarczych i osób fizycznych w szczególności wytwarzanie ciepła w źródłach lokalnych.

Przedmiot działalności spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności:

25.62.Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
33.13.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
33.14.Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
33.20.Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
35.30.Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNA, GORĄCA WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
38.11.Z, ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.21.Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
42.21.Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWA RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
42.22.Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
43.21.Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
43.22.Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
49.41.Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
68.20.Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
71.11.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
71.12.Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
71.20.B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE.

 

Organizacja
Organizację Spółki oraz zasady jej funkcjonowania określają:

1. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 23 stycznia 2014 roku.
2. Regulamin organizacyjny
3. Schemat organizacyjny

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content