0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Majątek

Majątek trwały i obrotowy

Kapitał zakładowy OPEC-TERMO Sp. z o.o. wynosi 1 050 000,00 zł (słownie: milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) 2 099 udziałów posiada OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. i 1 udział OPEC-BIO Sp. z o.o.

Majątek spółki OPEC-TERMO obejmuje:

majątek trwały w wysokości 3 133 024,75 zł, na który składają się:
•    wartości niematerialne i trwałe: 0,00 zł
•    rzeczowe aktywa trwałe: 2 981 701,38 zł
•    inwestycje długoterminowe: 0,00 zł
•    długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 151 323,37 zł,

 

majątek obrotowy w wysokości 2 703 325,74 zł, na który składają się:
•    zapasy: 122 642,73 zł,
•    należności krótkoterminowe: 1 971 184,86 zł,
•    inwestycje krótkoterminowe: 587 647,72 zł,
•    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 21 850,43 zł.

Aktywa i pasywa

Na dzień 31.12.2021 roku majątek spółki przedstawiał się następująco:

MAJĄTEK
Aktywa trwałe                     3 133 024,75 zł
Aktywa obrotowe                 2 703 324,74 zł
RAZEM AKTYWA                   5 836 350,49 zł

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU
Kapitał własny    2 438 097,10 zł
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
   3 398 253,39 zł
RAZEM PASYWA    5 836 350,49

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content