0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Organy spółki

Organy spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem spółki reprezentowanym przez Wspólników.
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełnią:

•    OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. – 99,999 % łącznej ilości udziałów,
•    OPEC-BIO Sp. z o.o. – 0,001 % łącznej ilości udziałów.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza jest organem nadzorująco–kontrolno-doradczym powołanym przez Zgromadzenie Wspólników.

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

Przewodniczący:   Sławomir Dąbrowski
Członek:   Piotr Kowal
Członek:   Jakub Kopkowski

Zarząd
Zarząd Spółki jest jednoosobowy, powołany przez Radę Nadzorczą. Oświadczenia woli składa samodzielnie Prezes Zarządu. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Jarosław Ronowicz.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content