0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Udostępnianie informacji

Udostępnianie informacji publicznej

1. Udostępnianie informacji, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej spółki OPEC GRUDZIĄDZ odbywa się na pisemny wniosek.
2. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie wymaga szczególnej formy.
3. Zapytania przesłane pocztą elektroniczną, bez podpisu elektronicznego uznaje się również za wniosek pisemny.
4. Składający wniosek określa w nim sposób i formę udostępniania informacji publicznej.
5. Spółka udostępnia informację publiczną w formie i w sposób żądany przez wnioskodawcę w szczególności poprzez:
a)  wyłożenie lub wywieszenie do wglądu w spółce,
b)  umożliwienie kopiowania lub drukowania,
c)  przesłanie lub przeniesienie na powszechnie stosowany nośnik informacji.
6. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że informacja publiczna nie musi być udostępnia w tym terminie.
7. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, spółka powiadamia pisemnie, z zachowaniem powyższego terminu 14 dni o powodach opóźnienia oraz wyznacza nowy termin, w którym możliwe jest udostępnienie informacji nie dłuższy jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
8. Spółka może pobrać opłatę odpowiadającą dodatkowym kosztom związanym ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
9. W przypadku odmowy udostępnienia informacji oraz umorzenia postępowania stosuje się odpowiednio art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wnioskodawca może wystąpić do spółki o ponowne rozpatrzenie prośby.

 


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wypełniony wniosek należy przesłać na adres korespondencyjny: OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz lub na adres skrzynki elektronicznej: opec@opec.grudziadz.pl

Rejestry i archiwa

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ prowadzi rejestry związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w Zintegrowanym Systemie Informatycznym. Dane historyczne są gromadzone i przechowywane w archiwach zakładowych. Informacje pochodzące z rejestrów i archiwów są udostępniane na wniosek zgodnie z procedurą udostępniania informacji publicznej.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content