0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Majątek

 

Majątek trwały i obrotowy
Właścicielem spółki OPEC GRUDZIĄDZ jest Gmina Miasto Grudziądz posiadająca 42 531 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości 21 265 500 zł.

Majątek spółki OPEC GRUDZIĄDZ obejmuje:

majątek trwały w wysokości 69 758 242,65 zł, na który składają się:
•    wartości niematerialne i trwałe: 1 612 732,39 zł
•    rzeczowe aktywa trwałe: 6 239 535,59 zł
•    inwestycje długoterminowe: 61 652 352,89 zł
•    długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 253 352,89 zł,

 

majątek obrotowy w wysokości 4 223 563,61 zł, na który składają się:
•    zapasy: 146 275,53 zł,
•    należności krótkoterminowe: 1 141 536,23 zł,
•    inwestycje krótkoterminowe: 2 621 497,95 zł,
•    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 314 253,90 zł.

Aktywa i pasywa
Na dzień 31.12.2021 roku majątek spółki przedstawiał się następująco:

MAJĄTEK
Aktywa trwałe                     69 758 242,65 zł
Aktywa obrotowe                  4 223 563,61 zł
RAZEM AKTYWA                   73 981 806,26 zł  

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU
Kapitał własny  70 854 871,65 zł
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
   3 126 934,61 zł
RAZEM PASYWA 73 981 806,26 zł


Wykaz gruntów
Wykaz gruntów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. (stan na dzień 31.12.2020 roku)

Nr działki Powierzchnia

m2

Numer księgi wieczystej Adres Obręb
8/10

8/11

8/12

526

3 639

565

TO1U/00012990/4 Grudziądz ul. Budowlanych 0085

wieczyste użytkowanie

10/10

10/11

10/12

151

1 598

217

TO1U/00012759/3 Grudziądz ul. Budowlanych 0085

wieczyste użytkowanie

11/10

11/11

11/12

102

1 125

149

TO1U/00012650/9 Grudziądz ul. Budowlanych 0085

wieczyste użytkowanie

9/10

9/11

9/12

285

2 339

333

TO1U/00001439/4 Grudziądz ul. Budowlanych 0085

wieczyste użytkowanie

12/10

12/11

12/12

59

656

86

TO1U/00018972/4 Grudziądz ul. Budowlanych 0085
własność
9/11

10/8

10 067

95 006

TO1U/00038996/4 Grudziądz ul. Rataja 0134
własność

Łączna powierzchnia gruntów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. wynosi 116 903 m2.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content