0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Majątek

 

Majątek trwały i obrotowy
Właścicielem spółki OPEC GRUDZIĄDZ jest Gmina Miasto Grudziądz posiadająca 42 531 równych i niepodzielnych udziałów o łącznej wartości 21 265 500 zł.

Majątek spółki OPEC GRUDZIĄDZ obejmuje:

majątek trwały w wysokości 69 758 242,65 zł, na który składają się:
•    wartości niematerialne i trwałe: 1 612 732,39 zł
•    rzeczowe aktywa trwałe: 6 239 535,59 zł
•    inwestycje długoterminowe: 61 652 352,89 zł
•    długoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 253 352,89 zł,

 

majątek obrotowy w wysokości 4 223 563,61 zł, na który składają się:
•    zapasy: 146 275,53 zł,
•    należności krótkoterminowe: 1 141 536,23 zł,
•    inwestycje krótkoterminowe: 2 621 497,95 zł,
•    krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 314 253,90 zł.

Aktywa i pasywa
Na dzień 31.12.2022 roku majątek spółki przedstawiał się następująco:

MAJĄTEK
Aktywa trwałe                     69 758 242,65 zł
Aktywa obrotowe                  4 223 563,61 zł
RAZEM AKTYWA                   73 981 806,26 zł  

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU
Kapitał własny  70 854 871,65 zł
Zobowiązania i rezerwy
na zobowiązania
   3 126 934,61 zł
RAZEM PASYWA 73 981 806,26 zł


Wykaz gruntów
Wykaz gruntów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. (stan na dzień 30.04.2024 roku) 

Zobacz 

Łączna powierzchnia gruntów OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. wynosi 211 749 m2.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content