0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

OPEC GRUDZIĄDZ

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza utworzoną w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991). Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W 2005 roku przystąpiono do pierwszego etapu dekarbonizacji produkcji powołując spółkę zależną OPEC-BIO, która produkuje biopaliwa i skupuje biomasę wspierając tym samym  rynek rolny.

W 2011 roku zostały zawiązane i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące spółki:
OPEC-INEKO Sp. z o.o.
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
OPEC-TERMO Sp. z o.o.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku wniesiona została do spółek przez Wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.  zorganizowana część przedsiębiorstwa a tym samym z OPEC GRUDZIĄDZ wydzielona została działalność związana z:

– wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalności ośrodka kultury fizycznej „BASEN” przez spółkę OPEC-INEKO,
– przesyłaniem i dystrybucją ciepła przez spółkę OPEC-SYSTEM,
– produkcją ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych przez spółkę OPEC-TERMO.

W dniu 3 stycznia 2022 roku nastąpiła konsolidacja spółki OPEC Grudziądz z dwoma spółkami zależnymi, OPEC–INEKO Sp. z o.o. (wytwórca ciepła) i OPEC–SYSTEM Sp. z o.o. (dystrybutor ciepła). Istotą połączenia jest przejęcie wszystkich praw i obowiązków przejmowanych spółek, co nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. W wyniku tego procesu powstał silny podmiot ciepłowniczy, zintegrowany pionowo, od produkcji ciepła i energii elektrycznej, poprzez przesył i dystrybucję ciepła, aż po sprzedaż i obsługę klientów. Zintegrowany podmiot będzie skupiał również wszystkie kompetencje potrzebne i konieczne przy realizacji dużych inwestycji prorozwojowych, związanych głównie z koniecznością szybkiej dekarbonizacji, czyli przejścia na odnawialną energię. Poza procesem konsolidacji w dalszym ciągu funkcjonować będzie spółka odpowiedzialna za produkcję biomasy OPEC–BIO Sp. z o.o. oraz spółka odpowiedzialna za usługi wykonawstwa energetycznego OPEC–TERMO Sp. z o.o.

W obiektywie

Skip to content