0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Historia

Historia grudziądzkiego ciepłownictwa miejskiego

Ciepłownictwo w Grudziądzu zaistniało już na przełomie XIX i XX wieku, w okresie dużego rozkwitu miasta. Pierwsze wzmianki o centralnym ogrzewaniu w Grudziądzu można znaleźć już w wydawnictwach z roku 1902. Wynika z nich, że ogrzewanie takie posiadały dwa hotele: Hotel Königlicher Hof („Królewski Dwór”) znajdujący się w Rynku, a zbudowany w latach 90-tych XIX wieku oraz Hotel Goldener Löwe („Pod Złotym Lwem”) znajdujący się na Alei 23 Stycznia. Następne informacje dotyczące ciepłownictwa pojawiły się w 1911 i 1913 roku, a dotyczą zakładu Ericha Schmalz wykonującego centralne ogrzewanie. Kolejne – z 1927-28 roku – mówią o składzie i warsztacie instalacyjnym Antoniego Schwarz z ul. Starej 17-19 wykonującego również centralne ogrzewanie. Instalacjami takimi zajmował się także zakład Emila Wollerta z ul. Szewskiej 3.

Początki grudziądzkiemu ciepłownictwu miejskiemu dała elektrownia parowa nad kanałem Trynka. Została ona wybudowana w 1894 roku przez pruskie przedsiębiorstwo elektryfikacyjne „Nordiche Elektrizitätsgesellschaft” dla prywatnego użytkownika. Łączna moc elektrowni wynosiła 550 kW. Sześć lat później elektrownia została wykupiona przez miasto i włączona pod wspólną administrację wraz z gazownią, wodociągami i tramwajami. Ze względu na ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, w latach następnych trwał systematyczny rozwój elektrowni.

W latach pięćdziesiątych XX wieku pojawił się projekt uruchomienia w elektrowni gospodarki skojarzonej, polegającej na jednoczesnym wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej, tak więc od 1959 roku rozpoczęto produkcję również ciepła.

Historia grudziądzkiego ciepłownictwa miejskiego

Historia Spółki OPEC GRUDZIĄDZ

Lata 1960 - 1970

W dniu 1 marca 1965 roku Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Grudziądzu utworzył Dział Ciepłownictwa. Nowopowstały dział zajął się dozorem ogrzewania budynków komunalnych. Faktem tym rozpoczęto sformalizowane zarządzanie ciepłownictwem w Grudziądzu.

Początki były bardzo skromne. Ciepłownictwem zajmowały się 4 osoby. Zarządzały one 19 kotłowniami lokalnymi, w tym 2 osiedlowymi przy ul. Burskiego i 900-lecia z niewielkimi systemami sieci wodnych osiedlowych. Łączna moc zainstalowana tych kotłowni wynosiła 15 MW.

Lata 1970 - 1980

W styczniu 1971 roku utworzono oddzielną organizacyjnie jednostkę – Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC) Grudziądz. Przez pierwsze 5,5 roku firma wchodziła w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (WPEC) w Bydgoszczy. Oprócz ZEC Grudziądz, WPEC zarządzał: ZEC Bydgoszcz, ZEC Toruń, ZEC Włocławek i ZEC Inowrocław.
W 1971 roku Zakład Energetyki Cieplnej Grudziądz miał pod opieką 20 kotłowni. Rok później zakład przejął do eksploatacji 2 kotłownie od Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, 6 od Spółdzielni Mieszkaniowej i 1 kotłownię w Łasinie. Pod koniec tego roku oddany też został do użytku I etap kotłowni osiedla Tarpno II. W sumie więc ilość zarządzanych kotłowni wzrosła do 30, a moc dyspozycyjna – do 29 MW.
Eksploatacja miejskiego systemu ciepłowniczego była dużym wyzwaniem. Aby mu sprostać, ciepłownicy uruchomili 3 grudnia 1973 roku Ciepłownię Droga Łąkowa I z sieciami ciepłowniczymi do osiedla Kopernika i Strzemięcin. Wydajność tego źródła stanowiła 80% mocy wszystkich eksploatowanych kotłowni. Dopiero fakt uruchomienia tej ciepłowni spowodował, że zaczęto mówić o sieci miejskiej.
W lipcu 1976 roku na skutek nowego podziału administracyjnego kraju Zakład Energetyki Cieplnej zaczął podlegać Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Toruniu. Zarządzeniem Wojewody Toruńskiego w czerwcu 1983 roku nastąpił podział Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Toruniu. W wyniku czego powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Toruniu oraz Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (OPEC) w Grudziądzu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 18 sierpnia 1983 roku, przedsiębiorstwo państwowe Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Zasięgiem działania firmy poza Grudziądzem objęte były miejscowości Chełmno, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno, Łasin, Jabłonowo Pomorskie, Biskupiec i Nowe Miasto Lubawskie podzielone na 4 rejony. Zakład posiadał już w sumie 53 kotłownie lokalne o łącznej mocy 34 MW.

Lata 1980-1990

Oddano do eksploatacji II etap ciepłowni Łąkowa II. Łączna moc Ciepłowni Łąkowa I i Ciepłowni Łąkowa II wynosiła 180 MW, a razem z pozostałymi kotłowniami w Grudziądzu moc dyspozycyjna wynosiła 214 MW. W 1985 roku zlikwidowano kotłownię na osiedlu Kopernika. Trzy lata później powstał w jej miejsce kryty basen, który trwale wpisał się w krajobraz miasta.

Lata 1990-2000

Po wprowadzeniu Ustawy o samorządzie terytorialnym dokonano podziału przedsiębiorstwa. OPEC przekazał gminom część majątku, w tym 19 kotłowni o łącznej mocy 28 MW. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu sporządzony został akt notarialny, na mocy którego Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Grudziądzu, na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zostało przekształcone w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy miasta Grudziądz.
OPEC GRUDZIĄDZ Sp. o.o. została wpisana do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 r. a następnie w dniu 3 września 2001 roku została wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jako OPEC GRUDZIĄDZ Sp. o.o.
Okres ostatnich kilku lat to dla OPEC GRUDZIĄDZ czas poszukiwań możliwości poprawy ekonomiki dostaw energii cieplnej. Po wprowadzeniu w Polsce gospodarki opartej na zasadach rynkowych, podstawowym zadaniem spółki stało się zaopatrywanie odbiorców w ciepło przy możliwie niskich cenach. Osiągnięto to przez obniżenie kosztów produkcji. Wiązało się to z koniecznością lepszego wykorzystania majątku firmy, jak też z zastosowaniem nowych rozwiązań energetycznych, charakteryzujących się nowoczesnością i niską energochłonnością, przy zachowaniu wymogów w zakresie ochrony środowiska.
W 1994 roku rozpoczęto modernizację i automatyzację węzłów cieplnych. Obecnie obsługiwane są przez pogotowie cieplne całą dobę. Dzięki zastosowaniu niezawodnych instalacji automatycznych typu Satchwell oraz zaworów hydraulicznych typu Sammson, udało się osiągnąć oszczędności rzędu kilkunastu procent wytwarzanej energii, przy utrzymaniu wysokiego komfortu cieplnego mieszkań.
W celu zapewnienia pełnej kontroli parametrów pracy węzłów cieplnych przez służby eksploatacyjne, został wdrożony komputerowy program zarządzania sieciowego SATCHNET. Umożliwia on zdalny monitoring oraz sterowanie urządzeniami sieciowymi. Program ten bezustannie monitoruje cały obszar sieci sprawdzając ewentualne stany alarmowe i odczytuje bieżące dane. Od 2001 roku w spółce działa także program komputerowy TERMIS, który służy do analizy systemów ciepłowniczych. Kolejnym krokiem była zmiana sposobu rozliczania się z odbiorcami, związana z wprowadzeniem do powszechnego użytku liczników ciepła. Program instalowania urządzeń pomiarowych został rozpoczęty ze względu na zapotrzebowanie społeczne. Działania te doprowadziły do rozliczania opłat za energię cieplną w oparciu o pomiar faktycznie zużytej energii cieplnej.
W ciepłowni Droga Łąkowa procesy przetwarzania wody oparte jak dotąd na działaniu kwasów i zasad zastąpiono tzw. technologią odwróconej osmozy – stosowaną na szeroką skalę m.in. w przemyśle spożywczym i spirytusowym. Technologia ta jest całkowicie bezpieczna dla środowiska.
OPEC GRUDZIĄDZ jako pierwsze w Polsce przedsiębiorstwo ciepłownicze zastosowało tę metodę. Za jej wprowadzenie zespół pracowników otrzymał pierwszą nagrodę na przeglądzie osiągnięć technicznych miasta Grudziądza za 1998 rok i II w przeglądzie wojewódzkim.
Od 1995 roku w spółce funkcjonuje controlling, którego efektywne wykorzystanie możliwe jest dzięki rozbudowanemu systemowi informatycznemu.
Jednym z większych osiągnięć tego okresu było uruchomienie w styczniu 1996 roku pierwszego turbozespołu. Poszukiwanie ekonomicznych rozwiązań funkcjonowania spółki spowodowało podjęcie przez Zarząd decyzji o skojarzeniu produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Dzięki temu spółka obniża swoje koszty wytwarzania przez produkcję energii elektrycznej na potrzeby własne.
Za wprowadzenie gospodarki skojarzonej cieplno-elektrycznej OPEC GRUDZIĄDZ nagrodzony został w 1998 roku na przeglądzie osiągnięć technicznych w Grudziądzu.

Lata 2000-2022

W latach 2001-2002 zrealizowano zadanie pod nazwą „Likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenia odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej w północnej i centralnej części miasta”. Celem inwestycji była minimalizacja kosztów produkcji energii cieplnej oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zlikwidowano 38 nieekologicznych i drogich w eksploatacji kotłowni węglowych, zamontowano 64 węzły cieplne i trzy kotłownie olejowe. W efekcie lokalne sieci ciepłownicze w północnej części miasta zostały podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej zasilanej z Elektrociepłowni przy ulicy Budowlanych. Proces likwidacji nieekologicznych i drogich w obsłudze kotłowni lokalnych i podłączanie ich do miejskiej lub osiedlowych sieci ciepłowniczych został zapoczątkowany w 1985 roku. Tylko w samym 1999 roku zlikwidowano 14 kotłowni. Łącznie do końca 2001 roku zlikwidowano 48 kotłowni. Część małych kotłowni jako paliwo do produkcji energii cieplnej wykorzystuje gaz ziemny i olej opałowy. Jednocześnie od Urzędu Miejskiego przejęto 35 obiektów ciepłowniczych w placówkach oświaty i budynkach mieszkalnych o mocy 13,5 MW, które następnie zostały wyremontowane i zmodernizowane przez Spółkę. W czerwcu 2003 roku ze względów ekonomicznych Spółka zakończyła produkcję pary technologicznej na potrzeby Klientów.

Sieć Północ Opec Grudziądz

Realizacja inwestycji „Sieć Północ” ul. Legionów

W 2004 roku Spółka uzyskała certyfikat na zgodność z wymogami PN-EN ISO-9001:2001. Skuteczność i efektywność Systemu Zarządzania Jakością jest nieustannie doskonalona w odniesieniu do wymagań i oczekiwań Klientów.

Spółka przystąpiła do realizacji strategii związanej z rozwojem rynku ciepła i energii elektrycznej oraz wykorzystaniem biopaliw do celów energetycznych. W tym celu we wrześniu powołano Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.

W październiku 2005 roku z inicjatywy zarządu OPEC GRUDZIĄDZ powołano spółkę z ograniczona odpowiedzialnością OPEC-BIO, zajmującą się organizacją rynku paliw odnawialnych: pozyskiwaniem lokalnego surowca pochodzenia rolniczego i przetwarzaniem go na biomasę w postaci pelet.

Linia technologiczna do produkcji peletu OPEC-BIO

Widok linii technologicznej do produkcji pelet OPEC-BIO Sp. z o.o.

Z dniem 30 czerwca 2006 r. spółka wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego i dokonała integracji z funkcjonującym Systemem Zarządzania Jakością. W wyniku tych działań powstał Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Opec Grudziądz certyfikat ISO

Dnia 8 stycznia 2007 roku spółka otrzymała certyfikat zgodności z normami ISO 9001 i ISO 14001 wdrożonego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

W 2007 roku ustanowiono System Zarządzania Jakością w laboratorium OPEC GRUDZIĄDZ spełniając wymagania normy ISO 17025.

W 2008 roku po ponad 5-letniej przerwie wznowiono produkcję oraz przesył pary technologicznej na potrzeby Klientów.

W maju 2008 roku uruchomiono nową usługę Internetową Obsługę Klienta (eBOK) umożliwiającą wszystkim Klientom spółki bezpośredni dostęp do informacji takich jak m.in.: dane handlowe, finansowe oraz bieżący podgląd parametrów technologicznych urządzeń ciepłowniczych.

W marcu 2009 roku uruchomiono kolejny turbozespół podwajając tym samym ilość produkowanej energii elektrycznej przez spółkę z 6 do 12 MWe.

Budowa drugiego turbozespołu Opec Grudziądz

Budowa drugiego turbozespołu o mocy 6 MWe

W maju 2009 roku Laboratorium OPEC GRUDZIĄDZ uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1040 spełniając wymogi ustanowionego wcześniej Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium zgodnego z normą ISO 17025.

W 2011 roku uruchomiono trzeci turbozespół o mocy kolejnych 6 MWe. Łączna ilość produkowanej energii elektrycznej wynosi 18 MWe

Turbina upustowo-kondensacyjna o mocy 6 MWe

Dnia 26 sierpnia 2011 roku spółka OPEC GRUDZIĄDZ podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie realizacji projektu pt:” Budowa i przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej z przyłączami c.o. Dn 300 – 25 od K69/1 do Oś. Strzemięcin”. Dofinansowanie otrzymano w ramach działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

W ramach działania 9.2. wspierane były inwestycje w zakresie budowy i przebudowy sieci dystrybucji ciepła o największym potencjale obniżenia strat energii.
Łącznie w ramach projektu na osiedlu Strzemięcin wymieniono 7,5 km sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami. Docelowo nastąpi zmniejszenie strat energii o 14 481 GJ/rok oraz redukcja emisji dwutlenku węgla w ilości 1,607 tys. ton/rok.

Całkowity koszt Projektu : 23 483 346,90 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 16 361 348,00 PLN
Udział dofinansowania UE: 85 % wydatków kwalifikowanych

W 2010 roku z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne działalności OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jednocześnie w celu optymalizacji, racjonalizacji i unowocześnienia zarządzania strefą działalności komunalnej, która wiąże się z nieprzerwanym zaspokajaniem potrzeb energetycznych mieszkańców Grudziądza, podjęta została decyzja o restrukturyzacji OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. Głównym celem zamierzeń restrukturyzacyjnych było zbudowanie silnej kapitałowo grupy złożonej ze spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ oraz wyodrębnienie i usamodzielnienie tych dziedzin działalności, które stanowiły jej wewnętrzną strukturę.

21 czerwca 2011 roku – uzyskanie zgody przez Zgromadzeni Wspólników na zawiązanie przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. wspólnie z OPEC-BIO Sp. z o.o. spółek OPEC-INEKO, OPEC-SYSTEM I OPEC-TERMO.

27 czerwca 2011 roku – zostały zgłoszone do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące spółki:
OPEC-INEKO Sp. z o.o.
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
OPEC-TERMO Sp. z o.o.

30 czerwca 2011 roku – ukonstytuowanie się Rad Nadzorczych spółek.

1 lipca 2011 roku – powołanie przez Rady Nadzorcze jednoosobowych Zarządów spółek.

30 sierpnia 2011 roku – rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku w drodze sporządzonych aktów notarialnych wniesiony został przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. do spółek majątek w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa oraz nastąpiło przejęcie prowadzenia działalności przez:
OPEC-INEKO Sp. z o.o. w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalności ośrodka kultury fizycznej „BASEN”,
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła,
OPEC-TERMO Sp. z o.o. w zakresie produkcji ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych.

W wyniku powyższych działań powstała grupa kapitałowa spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. w następującym składzie:
OPEC-BIO Sp. z o.o.
OPEC-INEKO Sp. z o.o.
OPEC-SYSTEM Sp. z o.o.
OPEC-TERMO Sp. z o.o.

W dniu 3 stycznia 2022 roku nastąpiła konsolidacja spółki OPEC Grudziądz z dwoma spółkami zależnymi, OPEC–INEKO Sp. z o.o. (wytwórca ciepła) i OPEC–SYSTEM Sp. z o.o. (dystrybutor ciepła). Istotą połączenia jest przejęcie wszystkich praw i obowiązków przejmowanych spółek, co nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. W wyniku tego procesu powstał silny podmiot ciepłowniczy, zintegrowany pionowo, od produkcji ciepła i energii elektrycznej, poprzez przesył i dystrybucję ciepła, aż po sprzedaż i obsługę klientów. Zintegrowany podmiot będzie skupiał również wszystkie kompetencje potrzebne i konieczne przy realizacji dużych inwestycji prorozwojowych, związanych głównie z koniecznością szybkiej dekarbonizacji, czyli przejścia na odnawialną energię. Poza procesem konsolidacji w dalszym ciągu funkcjonować będzie spółka odpowiedzialna za produkcję biomasy OPEC–BIO Sp. z o.o. oraz spółka odpowiedzialna za usługi wykonawstwa energetycznego OPEC–TERMO Sp. z o.o.

Skip to content