0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Aktualna taryfa

Podstawą rozliczeń za dostarczone ciepło systemowe jest Taryfa dla ciepła zawierająca ceny oraz stawki opłat, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z:

– Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (t.j. Dz.U.2022.1385 ze zm.);
– Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023.1772 ze zm.);
– Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia  2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2020.718 ze zm.).
 
Z dniem 01.05.2023 roku spółka OPEC GRUDZIĄDZ wprowadziła do stosowania zmiany Taryfy dla ciepła. Zmiany są wynikiem ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 marca 2023 roku średnich cen sprzedaży ciepła za rok 2022 oraz nowych wskaźników referencyjnych dla poszczególnych rodzajów paliw.

Wyciąg z taryfy dla ciepła:

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, spółka OPEC GRUDZIĄDZ w dalszym ciągu będzie stosowała w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cenę najniższą z trzech cen określonych w ustawie, tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnie stawki opłat za usługi przesyłowe. Odbiorcami uprawnionymi są gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej. Wynika z tego, że wszyscy mieszkańcy Grudziądza są odbiorcami uprawnionymi.

Ceny i stawki opłat wynikające ze średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe, które będą stosowane do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023.1772 ze zm.) wynoszą:

Wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła:

• Zał. 1 – na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023.1772 ze zm.)
• Zał. 2 – na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2023.1772 ze zm.)

Skip to content