0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Co oznaczają pojęcia używane w branży ciepłowniczej?

Czytając dokumenty związane z ciepłownictwem można spotkać charakterystyczne dla tej branży pojęcia, oto najważniejsze z nich:
Taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania wprowadzany jako obowiązujący w trybie określonym ustawą Prawo Energetyczne.
Grupa taryfowa – grupa Odbiorców korzystających z usług związanych z zapotrzebowaniem w ciepło, która jest rozliczana na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.
Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie Umowy zawartej z Dostawcą.
Źródło ciepła – urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła.
Sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych.
Instalacja odbiorcza – urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.
Zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, również w tych gdzie zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła.
Przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
Nośnik ciepła – woda do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków nośnika poza źródłem ciepła.
Węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych.
Węzeł cieplny grupowy – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt.
Obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
Układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, którego wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła.
Moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.

Czym jest 1 GJ?

1 GJ to jednostka określająca ilość ciepła i wynosi 277,8 kWh (0,2778 MWh). W celu uzyskania 1 GJ ciepła należy spalić 60 kg węgla kamiennego o wartości opałowej 0,028 GJ/kg w kotle o sprawności 60% lub grzać grzejnikiem elektrycznym o mocy 2 kWh przez 139 godzin.

Kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy?

Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez Odbiorcę lub Administratora potrzeby włączenia/wyłączenia ogrzewania w budynkach.
Decyzję o terminie rozpoczęcia dostarczania ciepła na cele centralnego ogrzewania do swoich obiektów podejmuje Odbiorca posiadający podpisaną z Dostawcą Umowę Kompleksową Dostarczania Ciepła tj. Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota Mieszkaniowa, Właściciel Obiektu lub wskazany przez niego Zarządca bądź Administrator.
Mieszkańcy i użytkownicy lokali w zasobach Spółdzielni czy Wspólnot Mieszkaniowych potrzebę włączenia ogrzewania zgłaszają do swoich Zarządców lub Administratorów.
OPEC GRUDZIĄDZ pozostaje w ciągłej gotowości. Nie ma obecnie sezonowości dostawy – ciepło na cele centralnego ogrzewania może być dostarczane do budynków przez 12 miesięcy w roku, jeśli życzy sobie tego nasz Odbiorca.

Czym jest zamówiona moc cieplna?

Zamówiona moc cieplna – ustalona przez Odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie przy temperaturze zewnętrznej obliczeniowej, która zgodnie z warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia: pokrycia strat w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach; utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych; prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji. Warto zwrócić uwagę, że moc zamawia się na warunki obliczeniowe i łagodna lub sroga zima nie ma wpływu na wielkość zamówionej mocy. W zależności od temperatury na zewnątrz OPEC GRUDZIĄDZ dostarcza nośnik ciepła o parametrach zgodnych z tabelą regulacyjną, tj. zwiększa/zmniejsza temperaturę nośnika.

Dlaczego każdy odbiorca musi zamawiać odpowiednią moc cieplną? Jakie są konsekwencje zbyt małej mocy zamówionej?

Obowiązek zamawiania mocy cieplnej narzuciło Prawo Energetyczne, wprowadzając nowe zasady rozliczeń za ciepło, w tym opłaty za zamówioną moc jako element rozliczenia. Konsekwencjami zamówienia zbyt małej mocy są niedogrzania budynków i zaniżone parametry ciepłej wody.

Czym jest ciepłomierz i czy wymagana jest jego legalizacja?

Ciepłomierz inaczej zwany licznikiem ciepła to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru zużycia ciepła. Zmierzone wartości fizyczne (objętość oraz temperatura zasilania i powrotu nośnika ciepła) są przeliczane na wartości zużycia ciepła w odpowiednich jednostkach (GJ); ciepłomierz podlega kontroli organów administracji miar w zakresie: legalizacji, uwierzytelnienia i zatwierdzania typu. Dowodem legalizacji ciepłomierza lub jego części składowej jest cecha legalizacyjna z datą legalizacji – okres ważności cechy wynosi 5 lat.

Jakie informacje można uzyskać za pomocą eBOK-a?

Dzięki eBOK w prosty sposób można uzyskać informacje dotyczące:
Liczników – wykaz odczytów ciepłomierzy oraz informacje o punkcie rozliczeniowym, na którym są one zamontowane.
Swoich danych – Odbiorca może sprawdzić poprawność swoich danych.
Analiz – Odbiorca może generować raporty porównujące ilość zużytego ciepła na przestrzeni ostatnich miesięcy oraz lat.
Wiadomości – tu znajdują się wiadomości i komunikaty wysyłane przez Spółkę.
Faktur – możliwość pobrania bieżących oraz historycznych faktur w formacie pdf oraz xml.
Salda– Odbiorca może łatwo i szybko dokonać sprawdzenia stanu bieżących należności, uzyskania informacji o niedopłatach oraz nadpłatach.
Dodatkowo Odbiorca za pomocą eBOK-a może składać elektronicznie wnioski ogólne, o zmianę danych oraz zgłaszać awarie poprzez dostępny formularz.

Jakie informacje może uzyskać osoba nie będąca Odbiorcą ciepła od OPEC GRUDZIĄDZ?

Informacje przekazywane osobom nie będącym Odbiorcami, czyli nie związanych umowami z OPEC GRUDZIĄDZ mają charakter ogólnodostępny. Co to oznacza w praktyce? Powszechnie dostępne są informacje zawarte np. na stronie internetowej Dostawcy, zakładce BIP (Biuletyn Informacji Publicznej), czy wszelkiego rodzaju materiałach promocyjno-reklamowych publikowanych przez Spółkę.
OPEC GRUDZIĄDZ. jako Spółka jest zobowiązana do przestrzegania zapisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.2001 r. Zgodnie z powyższym zabronione jest przekazywanie informacji, które są wynikiem realizacji Umów Kompleksowych Dostarczania Ciepła oraz informacji z zakresu ochrony danych dotyczących Podmiotów mających zawartą Umowę z Przedsiębiorstwem.

Do kogo Mieszkaniec budynku wielolokalowego ma się zwrócić w przypadku, gdy w mieszkaniu jest za zimno?

Zjawisko niedogrzania poszczególnych mieszkań może być związane m.in. z :
– nieprawidłową pracą instalacji centralnego ogrzewania w budynku (awaria, niewłaściwa regulacja lub też niewykonanie takiej regulacji po zmianie zamówionej mocy cieplnej),
– zaniżeniem wielkości zamówionej mocy cieplnej w stosunku do rzeczywistych potrzeb (uwzględnianie jedynie aspektu kosztowego).
W przypadku stwierdzenia zjawiska niedogrzania poszczególnych lokali o interwencję, wyjaśnienie, czy przywrócenie właściwych parametrów należy zwrócić się do Właściciela, Administratora lub Zarządcy nieruchomości. OPEC GRUDZIĄDZ odpowiada za dostarczanie ciepła do budynku, a nie do poszczególnych w nim lokali.
Należy również pamiętać, że tylko Właściciel, Administrator, Zarządca nieruchomości bądź Osoba/Podmiot posiadający stosowne upoważnienie są uprawnieni do złożenia wniosku do OPEC GRUDZIĄDZ dotyczącego uruchomienia dostaw ciepła.

Jak określić wielkość mocy zamówionej dla swego domu. Od czego ta wielkość zależy?

Dane dotyczące mocy koniecznej do zapewnienia normatywnej temperatury w obiekcie powinny się znajdować w jego dokumentacji budowlanej. Wielkość mocy zamówionej danego obiektu zależy od wielu czynników m.in. od zastosowanej technologii budowy (materiałów z jakich obiekt został wybudowany), rodzaju ocieplenia budynku, stolarki okiennej, wielkości obiektu – jego powierzchni i kubatury. Czynnikiem subiektywnym jest temperatura jaką dany odbiorca chce w domu utrzymywać. W przypadku chęci zamówienia nowej wielkości mocy zamówionej, jej dokładnego oszacowania i ustalenia może dokonać audytor lub osoba z uprawnieniami do wykonywania takich obliczeń. Ostateczna deklaracja należy jednak zawsze do Odbiorcy.

Dlaczego opłaty pobierane są również poza sezonem grzewczym?

Rodzaje opłat pobieranych od Odbiorców oraz podstawa i sposób ich obliczania jest zgodna z §33 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło i są określone w Umowach Kompleksowych Dostarczania Ciepła zawartych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.
Rodzaje opłat pobieranych przez OPEC GRUDZIĄDZ w związku z realizowanymi Umowami:
opłata stała miesięczna za zamówioną moc cieplną – stanowi iloczyn określonej w Umowie Kompleksowej Dostarczania Ciepła wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę (w MW) i ceny jednostkowej za moc cieplną zamówioną wyrażonej w złotych za MW/miesiąc (płatne w 12 miesięcznych stałych ratach).
opłata przesyłowa stała miesięczna – stanowi iloczyn określonej w Umowie Kompleksowej Dostarczania Ciepła wielkości mocy cieplnej zamówionej przez odbiorcę (w MW) i jednostkowej miesięcznej stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe wyrażonej w złotych za MW/miesiąc (płatne w 12 miesięcznych stałych ratach).
opłata za ciepło – opłata zmienna za rzeczywiste zużycie ciepła w miesięcznym okresie rozliczeniowym – stanowi iloczyn wielkości zużycia ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń pomiarowych) oraz ceny jednostkowej ciepła wyrażonej w zł/GJ.
opłata przesyłowa zmienna – opłata zmienna za usługi przesyłowe w miesięcznym okresie rozliczeniowym – stanowi iloczyn wielkości zużycia ciepła określonej w GJ (wg wskazań urządzeń pomiarowych) oraz jednostkowej stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe wyrażonej w zł/GJ.
opłata za nośnik ciepła – woda dostarczana do napełniania i uzupełniania jej ubytków w instalacjach odbiorczych lub niezwróconych skroplin – stanowi iloczyn ilości nośnika zużytego przez Odbiorcę wyrażonej w metrach sześciennych oraz ceny jednostkowej nośnika wyrażonej w zł/m3.
OPEC GRUDZIĄDZ w rozliczeniu za zużyte ciepło stosuje stawki w oparciu o zatwierdzoną przez Prezesa URE taryfę dla ciepła.
Pobieranie opłat poza sezonem grzewczym wynika wprost z powyższych przepisów i konstrukcji taryfy powstałej na ich podstawie. Opłaty stałe opisane w pkt. 1 i 2, zarówno na potrzeby centralnego ogrzewania jak i ciepłej wody użytkowej, są opłatami rocznymi, pobieranymi w comiesięcznych ratach przez cały rok, niezależnie od tego, czy w danym miesiącu nastąpił pobór ciepła. Ustawodawca uwzględnił w takim rozwiązaniu potrzebę równomiernego w ciągu roku obciążenia Odbiorcy kosztami.

Ile kosztuje 1m3 ciepłej wody?

OPEC GRUDZIĄDZ nie rozlicza i nie sprzedaje ciepłej wody użytkowej mierzonej w jednostkach objętości [m3], a jedynie dostarcza i sprzedaje ciepło konieczne do podgrzania zimnej wody wodociągowej. Cena ciepła i mocy zamówionej dla wszystkich mediów jest jednakowa i zależy od grupy taryfowej, do której zakwalifikowany jest Odbiorca. Taryfa jest dostępna na naszej stronie internetowej www.opec.pl w zakładce Aktualna Taryfa. Wszystkie konieczne dane dla wyliczenia rzeczywistego kosztu 1m3 ciepłej wody są w posiadaniu Właściciela, Administratora lub Zarządcy nieruchomości, do której realizowana jest dostawa ciepła dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i wyłącznie te podmioty mogą takie analizy przeprowadzić, jak również udostępnić informacje końcowym użytkownikom ciepłej wody użytkowej.
Na koszt 1 m3 ciepłej wody składa się kilka elementów, a mianowicie;
• Cena za 1 GJ energii zużytej do podgrzania zimnej wody wodociągowej,
• Cena za 1 MW mocy zamówionej dla potrzeb ciepłej wody użytkowej,
• Ilość ciepła [GJ] zużytego do podgrzania określonej ilości wody wodociągowej,
• Ilość wody wodociągowej zużytej, a wcześniej skierowanej do podgrzania,
• Cena za 1 m3 zimnej wody wodociągowej (wg. taryfy MWiO).

Jaką temperaturę powinna mieć ciepła woda użytkowa?

Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę przed datą obowiązywania rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku wynosi 45 – 55 ℃. Instalacje te nie muszą umożliwiać przeprowadzania ich termicznej dezynfekcji.
Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę pomiędzy datą obowiązywania rozporządzenia z dnia 12 kwietnia 2002 roku, a datą obowiązywania zmiany rozporządzenia z dnia 12 marca 2009 r. wynosi 55 – 60 ℃. Instalacja w tym przypadku winna umożliwiać jej termiczną dezynfekcję wodą o temperaturze nie niższej niż 70 ℃ (brak górnej wartości temperatury, w której należy przeprowadzić dezynfekcję).
Temperatura ciepłej wody użytkowej w instalacjach budynków wybudowanych lub dla których uzyskano pozwolenie na budowę od daty obowiązywania zmiany rozporządzenia z dnia 12 marca 2009 roku wynosi 55 – 60 ℃, a instalacja winna umożliwiać jej termiczną dezynfekcję wodą o temperaturze 70 – 80 ℃.

Gdzie mieszkaniec budynku wielolokalowego może uzyskać informację o zasadach rozliczeń za ciepło?

O zasadach rozliczeń mieszkaniec budynku wielolokalowego może uzyskać informację u Właściciela budynku, u swojego Zarządcy, Administratora lub w Spółdzielni Mieszkaniowej.

Skip to content