0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Ochrona Środowiska

Jako Grupa OPEC jesteśmy świadomi skali i charakteru swojego oddziaływania na środowisko. Świadczymy usługi z zachowaniem dbałości o środowisko naturalne w każdym zakresie naszej działalności.

Polityka ekologiczna w zakresie ochrony środowiska realizowana jest w Elektrociepłowni Łąkowa poprzez wprowadzanie do procesów technologicznych uzasadnionych ekonomicznie proekologicznych rozwiązań, co pozwala na dotrzymywanie wymaganych prawem:

– standardów emisji pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza,

– wskaźników zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami do Rowu Hermana,

– norm hałasu wprowadzanego do środowiska.

Ochrona środowiska realizowana jest jednak nie tylko w Elektrociepłowni Łąkowa, ale na obszarze całego miasta Grudziądza, bowiem od 1985 roku prowadzone są działania mające na celu likwidację niskiej emisji poprzez podłączenie kotłowni węglowych i koksowych do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zamianę paliwa na gazowe lub olejowe. Działania te trwają do dziś.

Proekologiczny kierunek działania

Do najważniejszych działań w kierunku ochrony środowiska należą:

– zakup i spalanie węgla wysokoenergetycznego o niskiej zawartości siarki i popiołu,

– wykorzystywanie biomasy do produkcji ciepła i energii elektrycznej,

– modernizacja źródeł ciepła w Elektrociepłowni Łąkowa, skutkująca zwyżką sprawności energetycznej, zmniejszaniem zużycia paliw na jednostkę produkcji ciepła
oraz poprawą wskaźników emisyjnych gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza,

– wysokosprawna kogeneracja, mająca wpływ na zdecydowane ograniczenie zużycia zasobów naturalnych,

– stosowanie urządzeń oczyszczania spalin, tj. instalacji odsiarczania, odazotowania i odpylania pozwalających na dotrzymanie granicznych wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza. W wyniku przeprowadzonej w latach 2018-2022 inwestycji grudziądzka Elektrociepłownia ogranicza emisję dwutlenku siarki o 48%, tlenku azotu o 25%, a zainstalowane filtry tkaninowe o sprawności odpylania ponad 99,5% redukują pył ze spalin do poziomu pojedynczych miligramów na metr sześcienny. Instalacja oczyszczania spalin Elektrociepłowni Łąkowa ma na celu poprawę jakości powietrza oraz spełnienie przez OPEC GRUDZIĄDZ surowych, wymaganych unijnym prawem, poziomów emisji zanieczyszczeń.

– trwające i planowane działania inwestycyjne, m.in. budowa nowego wysokosprawnego kotła opalanego biomasą – słomą, mającego na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii z elektrociepłowni oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Nowy kocioł zasilany będzie słomą w postaci balotów, której pozyskaniem zajmie się spółka OPEC-BIO. Nakłady na tę inwestycję zostaną sfinansowane ze środków uzyskanych z NFOŚiGW.

Ważnym elementem efektywnego zarządzania ochroną środowiska w Grupie OPEC jest wyznaczanie obszarów, dla których istnieje możliwość zmniejszenia uciążliwości środowiskowej. Dlatego też, planowane na najbliższe lata inwestycje na rzecz ochrony środowiska pozwolą na znaczące ograniczenie emisji substancji do powietrza.

Paliwa odnawialne

Produkujemy paliwo ekologiczne ze słomy zbóż, siana i roślin energetycznych, zaliczane do odnawialnych źródeł energii. Paliwa te następnie spalamy w elektrociepłowni w celu wytworzenia ciepła i energii elektrycznej. Pozwala to nie tylko na zmniejszenie ilości stosowanych paliw kopalnych, ale przede wszystkim przyczynia się
do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję wprowadzanego CO2, pyłów czy tlenków siarki.

W związku ze zmianą przepisów regulujących wytwarzanie energii z biomasy od roku 2022, spółki OPEC GRUDZIĄDZ i OPEC-BIO przystąpiły do uczestnictwa w systemie KZR INiG. System ten daje podmiotom gospodarczym działającym w łańcuchu dostaw certyfikowanych paliw możliwość wykazania, że biomasa spełnia kryteria zrównoważonego rozwoju (KZR), a tym samym w świetle przepisów uznawana jest za tzw. „zero-emisyjną”. Jak pokazał 2022 rok, Grupa OPEC jest przygotowana do nowych wymagań w odniesieniu do biomasy, co potwierdził przeprowadzony przez DEKRA Certification audyt na spełnienie tych wymagań. Całość biomasy wyprodukowanej przez OPEC-BIO jak i biomasy zakupionej z zewnątrz, dostarczonej do EC Łąkowa, spełniało kryterium zrównoważonego rozwoju (KZR).

Więcej o systemie KZR INiG dowiesz się tu: System Certyfikacji Biopaliw INIG-PIB

Ekologia

Elektrociepłownia Łąkowa posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Prezydenta Grudziądza, ważne bezterminowo. Pozwolenie to określa warunki korzystania ze środowiska instalacji IPPC i obejmuje swym zakresem pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, na odprowadzanie ścieków i pobór wód oraz na wytwarzanie odpadów. Reguluje szereg obowiązków dotyczących m.in. monitoringu środowiska i kontroli eksploatacji instalacji.

Instalacja do produkcji peletu agro posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydane przez Prezydenta Grudziądza. Pozwolenie określa warunki korzystania ze środowiska w obszarze wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Emisja dwutlenku węgla – system EU ETS
Od 2005 r. Elektrociepłownia Łąkowa uczestniczy w systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (EU ETS). Obowiązek ten wprowadziła wówczas ustawa o handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, a obecnie ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. System zobowiązuje rozliczanie przyznanych uprawnień do emisji CO2 i coroczne ich umarzanie w liczbie odpowiadającej wielkości rocznej emisji. W okresie sprawozdawczym 2022 wyemitowano do powietrza łącznie 140 184 Mg CO2, objętego obowiązkiem rozliczania w systemie EU ETS. Zastąpienie paliwa kopalnego – paliwem odnawialnym (biomasą) pozwoliło na redukcję emisji CO2 w 2022 roku w ilości aż 41 398 Mg CO2.

W 2022 roku przyznano nam 29 341 uprawnień do emisji dwutlenku węgla. To kolejny rok, w którym koszty związane z zakupem uprawnień do emisji dwutlenku węgla dynamicznie wzrastały i stanowiły jedną z najważniejszych pozycji w strukturze kosztów spółki. Wydatki z tytułu zakupu uprawnień do emisji handlu uprawnieniami w 2022 r. osiągnęły rekordową kwotę wynoszącą prawie  39 mln zł.

Emisje gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza

Od 15 listopada 2004 r. w sposób ciągły w Elektrociepłowni Łąkowa monitorowane są substancje pyłowo–gazowe wprowadzane do powietrza ze źródeł energetycznych.

Układ monitoringu ciągłego wyposażony jest w system zbierania danych, który gromadzi, przetwarza, raportuje i archiwizuje informacje o stężeniach oraz emisji poszczególnych substancji wprowadzanych do powietrza. Ciągły pomiar i rejestracja tych wielkości, poza monitorowaniem znaczącego aspektu środowiskowego oraz wyznaczaniem wielkości emisji substancji wprowadzanych do powietrza, będących podstawą naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska, jest dodatkowym narzędziem pomagającym w optymalizacji pracy źródła ciepła.

Wielkość emisji substancji pyłowo-gazowych wprowadzonych do powietrza w 2022 roku.

 
Rodzaj substancji Wielkość emisji w Mg/rok
rzeczywista dopuszczalna
Dwutlenek siarki 268,8 677,22
Dwutlenek węgla 140 184
Tlenki azotu 145,5 303,18
Pył 4,4 245,92


Ochrona wód
W zakresie gospodarki wodno-ściekowej dotrzymywane są dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń wprowadzanych ze ściekami z terenu Elektrociepłowni Łąkowa poprzez Rów Hermana do Wisły. Graniczne wartości określone są w pozwoleniu zintegrowanym. Dotrzymywanie jakości odprowadzanych ścieków jest możliwe dzięki zainstalowanym urządzeniom oczyszczania ścieków technologicznych, do których zalicza się dwukomorowy piaskownik oraz wybudowana w 2015 roku podczyszczalnia ścieków (filtr żwirowy). Podczyszczalnia pozwoliła na zamknięcie obiegu wody w obrębie procesów gaszenia szlaki
i wykorzystanie ścieków ze stacji uzdatniania wody, a finalnie na zaoszczędzenie znacznych ilości wody pobieranej z sieci wodociągowej.

Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami realizowana jest zgodnie z ustawą o odpadach oraz wymaganymi pozwoleniami w tym zakresie. Postępowanie jest zgodne z redukcją odpadów „u źródła”
i realizowane następująco:

  1. generowanie mniejszej ilość odpadów paleniskowych poprzez:

– optymalny dobór surowca, tj. wysokoenergetycznego i niskopopiołowego węgla kamiennego i biomasy,

– realizowanie prac inwestycyjnych podnoszących sprawność jednostek kotłowych,

– zamianę paliwa węglowego na biomasę,

  1. racjonalizowanie gospodarki surowcowo-materiałowej,
  2. stosowanie w procesach technologicznych i pomocniczych nowoczesnych rozwiązań technicznych i materiałowych,
  3. prawidłową i racjonalną organizację pracy.

Nie bez znaczenia pozostaje zagospodarowanie odpadów paleniskowych, które zgodnie z obowiązującym prawem wykorzystywane są m.in. do utwardzania dróg i innych powierzchni, odciążając jednocześnie istniejące składowiska odpadów.

Pakiet energetyczno-klimatyczny
Komisja Europejska 14 lipca 2021 r. przyjęła pakiet propozycji legislacyjnych „Fit for 55”
w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest wzmocnienie pozycji UE jako światowego lidera klimatycznego. Pakiet ma na celu unowocześnienie istniejącego prawodawstwa, zgodnie z celem UE w zakresie klimatu na 2030 r., które wesprze transformację w gospodarce, społeczeństwie i przemyśle do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz doprowadzi do zmniejszenia emisji netto o co najmniej 55 proc. do 2030 r. w porównaniu do 1991 r.

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ realizuje założenia pakietu klimatycznego „Fit for 55”, który zakłada do 2030 roku:

  1. 55 % redukcję emisji dwutlenku węgla w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.,
  2. 31% (dla Polski), 40 % (dla Unii Europejskiej) udział energii odnawialnej w finalnej konsumpcji energii.

W 2022 roku cele zostały realizowane na poziomie:

Kryterium

Cel do osiągnięcia
w roku 2030

Realizacja
w 2022 roku

I 55 % 38%
II 31 % 23 %

 

 

Skip to content