0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ Prasy kostkującej wielkogabarytowej KRONE typ. BiG Pack 1290

OPEC-BIO Spółka z o.o.
z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz
OGŁASZA
I PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
Prasy kostkującej wielkogabarytowej
KRONE typ. BiG Pack 1290
nr fab. KBP 12826021
Cena wywoławcza 121 000,00 + VAT
1. Podstawowe dane techniczne:
Wymagany pobór mocy’ min. 90kW, szerokość beli 1200mm, wysokość beli 900mm, długość beli 2500mm,
automatyczne owijanie, szerokość podbieracz 2350mm, uchwyt palców grabiących 5 szt., liczba palców
grabiących – 20 (palce podwójne na uchwyt), hamulec pneumatyczny, oplot sznurkiem, system podawania –
dociskacz rolkowy i walec podający, podajnik boczny – ślimak transportowy, kanał prasowania 1200×900[mml,
liczba wiązarek 6, komputer. Wymiary gabarytowe: robocza 9180mmszerokość 2995mm, wysokość 3075mm,
masa całkowita 13000kg.
2. Stan techniczny
Do oględzin przedstawiono maszynę w stanie wyłączenia z eksploatacji, nie uruchomiono. Z informacji
uzyskanych podczas oględzin wynika, że maszyna pracowała w okresach zapotrzebowania 1-2 zmian,
znajdowała się pod stałym dozorem zaplecza serwisowego użytkownika. Brak możliwości weryfikacji
działania i poprawności działania, stan licznika 73 776 kostek. W trakcie oględzin poinformowano
zaczep główny przegięty lewostronnie, problemy z komorą zgniotu oraz elektryką. Z zewnętrznych oględzin
maszyna kompletna, w ogólnym zadowalającym stanie. Maszyna obecnie produkowana. Rynek wtórny jak
i pierwotny silnie nasycony, nie ma przeszkód ekonomiczno-prawnych dla rynku Obrotu tych maszyn oraz
celów do jakich jest przeznaczona.
str. 2
3. Nazwa i siedziba sprzedającego:
OPEC-BIO Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7 86-300 Grudziądz
4. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
Złożenie oferty na zakup Prasy KRONE do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 6 czerwca 2023 roku
do godz. 900.
5. Tryb przetargu:
Pisemny przetarg ofertowy.
6. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu.
Oferta pod rygorem nieważności na zakup musi zawierać:
− imię i nazwisko lub nazwę oferenta
− adres siedziby oferenta
− numer dokumentu tożsamości
− numer PESEL i NIP oferenta w przypadku osoby fizycznej, a w przypadku przedsiębiorcy NIP
oraz numer REGON
− datę sporządzenia oferty
− numer inwentarzowy prasy lub numer VIN na którą składana jest oferta
− cenę ofertową i warunki jej zapłaty (oferowana cena nie może być niższa niż cena wywoławcza)
− oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje
warunki bez zastrzeżeń
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 800 – 1300 do dnia 6 czerwca 2023r. do godz. 900 w sekretariacie
Spółki OPEC GRUDZIĄDZ (pok. nr 1.01 piętro I biurowiec OPEC GRUDZIĄDZ) lub listownie na adres
OPEC-BIO Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7, 86-300 Grudziądz w zaklejonych kopertach z napisem
„Przetarg – Prasa KRONE”.
Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej przedmiotu
przetargu, którego dotyczy składana oferta tj. 12 100,00 zł.
Wpłata wadium w kasie siedziby sprzedającego w Grudziądzu ul. Budowlanych 7 (parter biurowca
OPEC GRUDZIĄDZ), lub przelewem na konto 65 1090 1678 0000 0001 1662 9098 z dopiskiem
„Przetarg – Prasa KRONE wadium”.
7. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 czerwca 2023r. o godz. 1100 w Sali Konferencyjnej (biurowiec
OPEC GRUDZIĄDZ I piętro) ul. Budowlanych 7.
8. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu.
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie sprzedającego tj. w OPEC-BIO Sp. z o.o. ul. Budowlanych 7
w Grudziądzu w dniach od 25.05 do 05.06.2023r w dni robocze w godz. od 800 do 1300 po wcześniejszym
telefonicznym uzgodnieniu terminu z p. Wiesławem Michalskim pod numerem telefonu kom. 506 007 968.
9. Termin sprzedaży:
− Wyłonienie przez Komisję Przetargową najkorzystniejszej oferty.
− Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia kwoty zakupu w kasie spółki OPEC-BIO przy
ul. Budowlanych 7 (parter biurowca) lub przelewem na konto 65 1090 1678 0000 0001 1662 9098
z dopiskiem „Przetarg – Ładowarka kołowa JBC 535-95” w ciągu 7 dni licząc od dnia dostarczenia
faktury.
− Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez Kupującego kwoty nabycia.
10. Inne informacje:
− Przetarg odbędzie się chociażby złożono tylko jedną ofertę na przedmiot przetargu.
− Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
str. 3
− W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje
dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą
niż 500,00 zł.
− Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po
dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta wadium zostanie zarachowane na
poczet zapłaty.
− Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia
umowy kupna,
− Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków przetargu,
− Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty,
− Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu przetargu do chwili uiszczenia przez Kupującego kwoty
nabycia.
− Sprzedający nie udziela gwarancji na przedmiot objęty przetargiem ani nie odpowiada za wady ukryte.
11. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
− została złożona po wyznaczonym terminie lub niewłaściwym miejscu,
− nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 4 lub są one niekompletne,
− nieczytelne lub budzą inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową
ofertę
12. odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
Komisja Przetargowa
OPEC-BIO Sp. z o.o.

Pobierz załącznik

Skip to content