0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Specjalista ds. elektroenergetycznych i AKPiA

Specjalista ds. elektroenergetycznych i AKPiA

 
Główne obowiązki

• Nadzór nad stanem technicznym urządzeń elektroenergetycznych i AKPiA.
• Bieżąca kontrola i koordynacja wykonywanych napraw i prowadzenie czynności formalno-prawnych związanych z umowną działalnością outsourcingu obszaru elektroenergetycznego i AKPiA.
• Współudział w opracowywaniu analiz stanu technicznego urządzeń i instalacji elektroenergetycznych i AKPiA na terenie Elektrociepłowni.
• Opracowywanie i realizacja planów budżetów, remontów, konserwacji, inwestycji oraz przeglądów urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych i AKPiA.
• Prowadzenie dokumentacji technicznej, opracowywanie i aktualizacja instrukcji eksploatacji urządzeń oraz instalacji elektroenergetycznych i AKPiA.
• Udział w działaniach projektowych, wdrożeniowych i optymalizacyjnych.
• Analiza awarii, podejmowanie działań prewencyjnych, rozwiązywanie problemów technicznych powierzonych maszyn i urządzeń.
• Analiza danych dotyczących wyprodukowanej, zużytej, zakupionej i sprzedanej energii elektrycznej.

Od kandydata oczekujemy:

• Wykształcenia minimum średniego technicznego, preferowane wyższe techniczne.
• Minimum 3-letniego doświadczenia w eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i/lub AKPiA.
• Biegłej znajomości pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
• Umiejętności podejmowania decyzji i egzekwowania ich realizacji.
• Komunikatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.

Oferujemy:

• Ciekawą i stabilną pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym rynku pracy.
• Możliwość rozwoju zawodowego i kompetencji poprzez uczestnictwo we wdrażaniu nowych technologii.
• Dodatkowe dni wolne.
• Dodatkowe świadczenia dla pracowników będących rodzicami.
• Świadczenia socjalne.
• Prywatną opiekę medyczną.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 31 marca 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content