0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Obowiązek informacyjny

ELEKTROCIEPŁOWNIA I MIEJSKA SIEĆ CIEPŁOWNICZA

Elektrociepłownia Łąkowa jest producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Ciepło produkowane jest na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. Odbiorcą pary technologicznej jest fabryka papieru Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. Energia elektryczna zużywana jest głównie na zaspokojenie potrzeb własnych, a nadwyżka sprzedawana odbiorcom zewnętrznym.

URZĄDZENIA WYTWÓRCZE

Źródła ciepła:
Elektrociepłownia Łąkowa, o łącznej mocy zainstalowanych jednostek wytwórczych 169,5 MWt,
Wszystkie kotły są kotłami rusztowymi spalającymi miał węglowy. Dodatkowo 3 kotły zostały przystosowane do spalania biomasy, naprzemiennie z miałem węglowym.
Ciepłownia Biogazowa: kocioł parowy o mocy zainstalowanej 1,9 MW zasilany metanem zawartym w biogazie.

Wytwarzanie energii elektrycznej:
Spółka posiada 3 turbozespoły  parowe wytwarzające energię elektryczną w kogeneracji o łącznej mocy zainstalowanej 18,180 MW

INFORMACJE TECHNICZNE O BIEŻĄCYM STANIE SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Obecny stan techniczny urządzeń wytwórczych i technologicznych, określić można jako dobry. Sukcesywna odbudowa kotłów w technologii ścian szczelnych oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii, pozwala na bezawaryjną pracę urządzeń i niezawodne dostarczanie ciepła do odbiorców.

Na podstawie §23 ust.1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92) przedsiębiorstwo ciepłownicze dla potrzeb planowania przyłączeń nowych podmiotów do swoich sieci, zmiany mocy zamówionej podmiotów przyłączonych do sieci lub zmiany układu technologicznego urządzeń odbiorcy, podaje do publicznej wiadomości informacje techniczne o bieżącym stanie sieci ciepłowniczej, zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Sieć ciepłownicza:
Spółka prowadzi na terenie miasta Grudziądza eksploatację systemu ciepłowniczego, zasilanego ciepłem z Elektrociepłowni Łąkowa.
Struktura pierścieniowa miejskiego systemu ciepłowniczego gwarantuje bezpieczeństwo oraz ciągłość dostaw ciepła. Nad bezawaryjnym działaniem sieci czuwają jednostki terenowe oraz służby techniczne.
Sieć ciepłownicza wodna (stan na grudzień 2023 roku):
• całkowita długość sieci ciepłowniczej wodnej wysokoparametrowej – 102,5 km, w tym:
– długość sieci preizolowanej wodnej – 77,5 km,
– długość sieci naziemnej wodnej – 2,6 km,
– długość sieci kanałowej wodnej – 22,4 km,
• maksymalna średnica magistrali – 600 mm,
• objętość zładu – 7.349 m3.

Węzły cieplne:
Ogólna ilość węzłów przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej – 846 szt., z czego:
• węzły będące własnością klientów – 47 szt.,
• węzły będące własnością Spółki – 799 szt., w tym:
– indywidualne – 725 szt.,
– grupowe – 74 szt.

Regulacja systemu:
• ilościowo-jakościowa w sezonie grzewczym oraz ilościowa latem,
• temperatura czynnika grzewczego:
– sezon 2023/2024 – 114/60℃ (sieć południe) i 111/60℃ (sieć północ),
– lato 2023 – 68℃,
• maksymalny średniodobowy strumień masy czynnika grzewczego:
– sezon grzewczy 2023/2024: 1503 Mg/h,
– lato 2023: 294 Mg/h

PLAN OGRANICZEŃ

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła, o którym mowa w §11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (Dz.U.2024.266) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła z dnia 8 listopada 2021r. (Dz.U.2021.2209), opracowany przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o. o. z uwzględnieniem budynków i obiektów, do których może być przerwana lub ograniczona dostawa ciepła oraz odbiorców, którzy podlegają ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciepła. Załączniki do Planu ograniczeń stanowią część niejawną dokumentu.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na obniżeniu parametrów jakościowych lub ilościowych nośnika ciepła nie powodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Przedstawiamy Państwu wartości, jakie zostały wyznaczone za rok 2023 dla efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej w oparciu o metodologię przedstawioną w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2023.1220).

Metodologia obliczeń została potwierdzona przez niezależną firmę: Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:
• WPC=0,937

Dokładamy wszelkich starań by dostarczane przez Nas ciepło cechowało się jak najmniejszym wpływem na środowisko. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom jakie ono przed Nami stawia realizujemy inwestycje mające na celu ograniczenie wykorzystania paliw nieodnawialnych jak i wdrażanie rozwiązań polegających na wysokosprawnej kogeneracji. Działania te skutkują mniejszym oddziaływaniem na środowisko oraz możliwością ograniczenia wzrostów cen energii w Naszym mieście. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej powinien zgodnie z Naszymi założeniami w najbliższych latach kształtować się następująco:
2024 r. – WPC= 0,546;
2025 r. – WPC= 0,465.

Procentowy udział ciepła użytkowego dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych:
• αDH=88,98%

Końcowe zużycie energii brutto:

Określenie typu węzłów cieplnych dostarczających ciepło (w zależności od funkcji jaką pełni dany węzeł):
• w przypadku węzła 1-funcyjnego centralnego ogrzewania – Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy
• w przypadku węzła 1 – funkcyjnego ciepłej wody użytkowej – Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy
• w przypadku węzła 2 – funkcyjnego centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – Węzeł cieplny kompaktowy bez obudowy

Określenie wartości średniej sezonowej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu ogrzewania:
• System ogrzewania bez zasobnika ciepła

Określenie wartości średniej rocznej sprawności akumulacji ciepła w elementach pojemnościowych systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej:
• System przygotowania ciepłej wody użytkowej bez zasobnika ciepłej wody użytkowej

Zgodnie z §7b. Obowiązek wyposażenia obiektu w instalację odnawialnego źródła ciepła; obowiązek przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej
1. Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.
2. Przez system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się sieć ciepłowniczą lub chłodniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu.
3. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli jest planowane dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które spełnia łącznie następujące warunki:
1) charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8;
2) ciepło wytworzone z tego źródła ciepła stanowi nie mniej niż 60% ciepła z odnawialnych źródeł energii.
3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
3c. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, stwierdza się na podstawie audytu, przy czym:
1) współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie §15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 497, z 2022 r. poz. 2206 oraz z 2023 r. poz. 1762);
2) w odniesieniu do obiektów zasilanych z więcej niż jednego indywidualnego źródła ciepła, na potrzeby określenia współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, dla całości ciepła dostarczanego do obiektu, stosuje się metodologię zawartą w przepisach wydanych na podstawie §29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.
3d. Audyt, o którym mowa w ust. 3c, może sporządzić osoba, która spełnia warunki, o których mowa w §17 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.
3e. Podmiot posiadający tytuł prawny do obiektu przyłączonego do sieci ciepłowniczej, która nie jest elementem efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego, o którym mowa w ust. 4, może odłączyć się od sieci przez rozwiązanie lub zmianę umowy na dostarczanie ciepła do tego obiektu, w celu samodzielnego wytwarzania ciepła w indywidualnym źródle ciepła spełniającym warunki, o których mowa w ust. 3.
3f. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 3e, przedsiębiorstwo energetyczne może obciążyć podmiot, o którym mowa w tym przepisie, kosztami poniesionymi bezpośrednio z powodu fizycznego odłączenia się tego podmiotu od sieci ciepłowniczej, w szczególności kosztami likwidacji elementów sieci ciepłowniczej, w tym przyłącza oraz węzła cieplnego.
3g. W przypadku budynku wielolokalowego odłączenie od systemu, o którym mowa w ust. 3e, może dotyczyć jedynie całego takiego budynku.
4. Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:
1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub
2) 50% ciepło odpadowe, lub
3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.

Zgodnie z §5 ust. 6c Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz.U.2024.266) sprzedawca energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła ma obowiązek informować swoich odbiorców o ilości energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła zużytej przez tego odbiorcę w poprzednim roku oraz o miejscu, w którym są dostępne informacje o przeciętnym zużyciu energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła dla danej grupy taryfowej, z której ten odbiorca korzystał, a także o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U.2021.2166 ze zm.). Miejsce, w którym dostępne są informacje o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej: www.opec.pl.

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2023:

Uwaga: ilość ciepła [GJ] za rok 2023 w danej grupie taryfowej została podana w odniesieniu do liczby punktów odbioru ciepła w tej grupie. Podane przeciętne roczne zużycie ciepła dotyczy całej grupy taryfowej niezależnie od przeznaczenia ciepła na różne potrzeby (centralnego ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji czy na cele technologiczne). Nie uwzględniono również charakteru ogrzewanych obiektów (budynki mieszkalne, użyteczności publicznej, handlowe, przemysłowe) oraz różnic w kubaturach ogrzewanych budynków i technologii konstrukcji budynków.

Środki poprawy efektywności energetycznej

STRUKTURA PALIW I INNYCH NOŚNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ ZUŻYTEJ DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obowiązkiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.2023.819 ze zm.) w zakresie przekazywania informacji odbiorcom przez sprzedawcę o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, oraz o wpływie wytwarzanej energii elektrycznej na środowisko przekazujemy poniżej dane dotyczące 2023 r. Miejsce, w którym dostępne są informacje o strukturze paliw, wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów: www.opec.pl.

Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2023:

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej o której mowa powyżej:

Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do zaspokojenia potrzeb miejskiej sieci ciepłowniczej:

Wpływ wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w roku 2023 na środowisko w zakresie uwzględnionym w poniższej tabeli:

Skip to content