0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Specjalista ds. zamówień publicznych i programów pomocowych

 

Specjalista ds. zamówień publicznych i programów pomocowych

Główne obowiązki
 • Monitorowanie, analizowanie i identyfikowanie potrzeb inwestycyjno-remontowych spółek Grupy OPEC w kontekście możliwości uzyskania dofinansowania projektów z dostępnych programów pomocowych.
 • Koordynowanie działań i współudział w opracowywaniu danych, koniecznych do przygotowania wniosków o udzielenie dofinansowania projektów.
 • Nadzorowanie działań w zakresie prawidłowego i zgodnego z wytycznymi wydatkowania środków kwalifikowalnych. Weryfikowanie wniosków o płatność i końcowych pod kątem ich zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz z regulaminami wewnętrznymi.
 • Zabezpieczenie dokumentacji prowadzonych postępowań w zakresie dofinansowanych projektów i jej archiwizowanie po zakończonym postępowaniu. Koordynowanie działań w przypadku kontroli dofinansowanych projektów prowadzonych przez uprawnione organy.
 • Monitorowanie i nadzorowanie działań w okresie trwałości dofinansowanych projektów, tym generowania sprawozdań z realizacji celów. Analiza oraz weryfikacja dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w szczególności ustawy PZP).
 • Współuczestnictwo w procesie przygotowania i przeprowadzania postępowań przetargowych w Spółce.
 • Merytoryczne wsparcie pracowników komórek w przygotowywaniu opisów przedmiotu zamówienia, wyboru trybu postępowania , określaniu kryteriów wyboru oferty, warunków udziału w postępowaniu oraz w zakresie ewentualnych kontroli PZP.
 • Weryfikowanie wewnętrznych projektów regulaminów dotyczących zamówień publicznych.

Od kandydata oczekujemy:
 • Doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z przygotowywaniem postępowań, w tym w prowadzonych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Doświadczenia w zakresie wnioskowania i rozliczania środków pomocowych, w tym zwłaszcza funduszy europejskich.
 • Znajomości ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi, prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych.
 • Wykształcenia wyższego
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.
 • Umiejętności pracy pod presją czasu, samodzielności.
 • Bardzo dobrej organizacji pracy.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie z ugruntowaną pozycją na lokalnym runku pracy z wieloletnim doświadczeniem,
 • dodatkowe wynagrodzenie w formie premii kwartalnej,
 • dodatkowe dni wolne,
 • dofinansowanie wypoczynku i świadczenia socjalne,
 • pakiety medyczne.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych
do dnia 10 marca 2024 roku na adres mailowy: rekrutacja@opec.pl

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przesłanych w dokumentach aplikacyjnych dla celów procesu rekrutacyjnego prowadzonego przez OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o .o. zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w ogłoszeniu’’.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art.13 ust.1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. z siedzibą
w Grudziądzu przy ul. Budowlanych 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@opec.pl
3. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych w toku obecnego postępowania rekrutacyjnego odbywa się w oparciu o:
a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy,
b) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażoną zgodę w przypadku pozostałych danych.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
5. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania postępowania rekrutacyjnego.
7. Podanie danych osobowych wskazanych w pkt 3 a jest konieczne do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia Pani/Pana oferty złożonej w procesie rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content