0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Zmiana taryfy

Z dniem 1.05.2023 roku spółka OPEC GRUDZIĄDZ wprowadzi do stosowania zmiany Taryfy dla ciepła. Zmiany są wynikiem ogłoszonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 marca 2023 roku średnich cen sprzedaży ciepła za rok 2022 oraz nowych wskaźników referencyjnych dla poszczególnych rodzajów paliw. Ceny ciepła określone w taryfie dla odbiorców podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej wzrosną średnio o 2,6% (3,77 zł/GJ netto).

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw, spółka OPEC GRUDZIĄDZ w dalszym ciągu będzie stosowała w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi cenę najniższą z trzech cen określonych w ustawie, tj. średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększoną o średnie stawki opłat za usługi przesyłowe. W przypadku odbiorców uprawnionych oznacza to średni wzrost ceny zakupu ciepła o 0,44 zł/GJ netto, czyli średnio o 0,31%. Odbiorcami uprawnionymi są gospodarstwa domowe, szpitale, żłobki, przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej. Wynika z tego, że wszyscy mieszkańcy Grudziądza są odbiorcami uprawnionymi. Średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększona o średnie stawki za usługi przesyłowe będzie niższa od dopuszczalnej maksymalnej ceny dostawy ciepła o 9,25 zł/GJ, czyli 6,1%.

Skip to content