0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa 
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Elektrociepłownia

Elektrociepłownia Łąkowa jest producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Ciepło produkowane jest na potrzeby miejskiego systemu ciepłowniczego. Odbiorcą pary technologicznej jest fabryka papieru Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o. Energia elektryczna zużywana jest głównie na zaspokojenie potrzeb własnych, a nadwyżka sprzedawana odbiorcom zewnętrznym.

Obecny stan techniczny urządzeń wytwórczych i technologicznych, określić można jako dobry. Sukcesywna odbudowa kotłów w technologii ścian szczelnych oraz wprowadzanie nowoczesnych technologii, pozwala na bezawaryjną pracę urządzeń i niezawodne dostarczanie ciepła do odbiorów.

URZĄDZENIA WYTWÓRCZE

Moc cieplna osiągalna – 190 MWt
Moc elektryczna turbin – 18,18 MWe

Jednostki podstawowe

3 kotły parowe OR-32 i 1 kocioł OR-16

3 turbozespoły

Jednostki szczytowe

2 kotły wodne WR-25

Kocioł WR-10

Urządzenia pomocnicze

Stacje redukcyjno-schładzające

Stacje wymienników

Stacje odgazowania

Turbiny

Turbina przeciwprężno–upustowa TUP6

Turbina przeciwprężna TP6

Turbina upustowo-kondensacyjna Blohm & Voss

Stacja uzdatniania wody

Stacja odżelaziania o wydajności 100m3/h pracująca w cyklu automatycznym

Dwa urządzenia EUROTEC NF C4 32 wyposażone w membrany nanofiltracyjne NF 90-400 o sumarycznej wydajności 50 m3/h,

Dwa urządzenia EUROTEC RO 24 wyposażone w membrany odwróconej osmozy BW 30-400 o sumarycznej wydajności 50m3/h.

STRUKTURA PALIW I INNYCH NOŚNIKÓW ENERGII PIERWOTNEJ ZUŻYTEJ DO WYTWORZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Zgodnie z obowiązkiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. § 37 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623), w zakresie obowiązkowego informowania odbiorców przez sprzedawcę o strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej, oraz o wpływie wytwarzanej energii elektrycznej na środowisko, a dotyczącym udostępnienia danych, których zakres wynika z powyższego przepisu, poniżej przekazujemy informację na temat struktury paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 roku wraz z informacją o wpływie wytworzonej energii na środowisko naturalne.

 1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez sprzedawcę w roku 2023.

Źródło energii

Udział procentowy [%]

odnawialne źródła energii, w tym:

24,64%

biomasa

24,64%

geotermia

0%

energetyka wiatrowa

0%

energia słoneczna

0%

duża energetyka wodna

0%

mała energetyka wodna

0%

węgiel kamienny

75,36%

węgiel brunatny

0%

gaz ziemny

0%

energetyka jądrowa

0%

inne

0%

Razem

100%

 1. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej o której mowa w pkt 1.

   EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne wynikającymi z ustawy dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, poniższe informacje należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i modernizacyjnych dotyczących obiektu.

Przedstawiamy Państwu wartości, jakie zostały wyznaczone za rok 2023 dla efektywnej energetycznie sieci ciepłowniczej w oparciu o metodologię przedstawioną w Załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.

Metodologia obliczeń została potwierdzona przez niezależną firmę: Zakłady Pomiarowo – Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

 

Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla sieci ciepłowniczej:

WPC= 0,988

Procentowy udział ciepła użytkowego dostarczonego do sieci ciepłowniczej, wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych:

αDH=93,06

KOŃCOWE ZUŻYCIE ENERGII BRUTTO

Zgodnie z art.  7b.  [Obowiązek wyposażenia obiektu w instalację odnawialnego źródła ciepła; obowiązek przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej]
1.   Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej.

 1. Przez system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się sieć ciepłowniczą lub chłodniczą oraz współpracujące z tą siecią urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła lub chłodu.
 2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli:
  1) ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do sieci ciepłowniczej, o której mowa w ust. 1, są równe lub wyższe od obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła zużywającego tego samego rodzaju paliwo albo
  2) planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego.
  3a.   Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 oraz z 2019 r. poz. 730).
  3b.   W odniesieniu do obiektów zasilanych z więcej niż jednego indywidualnego źródła ciepła, na potrzeby określenia współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dla całości ciepła dostarczanego do obiektu, stosuje się odpowiednio metodologię zawartą w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030, 1210 i 2020).
  4.  Przez efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym do wytwarzania ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej w:

1) 50% energię z odnawialnych źródeł energii lub
2) 50% ciepło odpadowe, lub
3) 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub
4) 50% połączenie energii i ciepła, o których mowa w pkt 1-3.

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ od wielu lat kładzie nacisk na efektywność energetyczną. Potwierdzeniem tych działań jest przyznanie Certyfikatu Systemów zarządzania energią, zgodnego z normą ISO 50001, w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

 

Skip to content