0,0 °C
0,0 km/h
0000,0 hPa    
Kontakt: 56 45 06 100 / Pogotowie cieplne: 993

Informacje podmiotowe

Forma prawna

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991).

Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000033543 postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Tryb działania

Tryb działania spółki określają:

  1.  Przepisy Kodeksu spółek handlowych – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych
  2.  Ustawa o gospodarce komunalnej – ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku
  3.  Prawo Energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku
  4.  Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 3 stycznia 2022 roku
  5.  Umowa spółki stan na dzień 12.12.2023 r.
  6.  Regulamin organizacyjny

Przedmiot działalności

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest większościowym udziałowcem spółek:

OPEC-TERMO Sp. z o.o. – wytwarzającej ciepło w źródłach lokalnych,

OPEC-BIO Sp. z o.o. – produkującej biopaliwa stałe,

realizuje w stosunku do nich  zadania przypisane właścicielowi oraz świadczy na ich rzecz usługi o charakterze administracyjnym.

Spółka OPEC GRUDZIĄDZ w ramach nadzoru właścicielskiego zapewnia realizację celu nadrzędnego Grupy OPEC, którym jest:

1. Zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego Klientom oraz niezawodność usług cieplnych przy akceptowanym przez nich i ekonomicznie uzasadnionym poziomie cen ciepła w korelacji z dotrzymywaniem obowiązujących standardów środowiskowych,

2. Produkcja i sprzedaż energii elektrycznej przy wykorzystaniu w sposób optymalny procesów technologicznych oraz uwarunkowań rynkowych, prawnych, ekonomicznych i ekologicznych.

Szczegółowy przedmiot działalności określa § 6 umowy spółki.

Organizacja
Organizację spółki oraz zasady jej funkcjonowania określają:

1. Porozumienie o zasadach organizacji Grupy OPEC z dnia 3 stycznia 2022 roku.
2. Regulamin organizacyjny
3. Schemat organizacyjny OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.

OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Grudziądza utworzoną w wyniku przekształcenia Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, na podstawie aktu notarialnego sporządzonego w dniu 29 listopada 1991 roku (REP. A nr 3317/1991). Spółkę wpisano do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 21 stycznia 1992 roku a następnie spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem z dnia 3 września 2001 roku wydanym przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W październiku 2005 roku z inicjatywy zarządu OPEC GRUDZIĄDZ powołano spółkę z ograniczona odpowiedzialnością OPEC-BIO, zajmującą się organizacją rynku paliw odnawialnych: pozyskiwaniem lokalnego surowca pochodzenia rolniczego i przetwarzaniem go na biomasę w postaci pelet.

Z uwagi na istniejące uwarunkowania gospodarczo-ekonomiczne działalności OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o., jednocześnie w celu optymalizacji, racjonalizacji i unowocześnienia zarządzania strefą działalności komunalnej, która wiąże się z nieprzerwanym zaspokajaniem potrzeb energetycznych mieszkańców Grudziądza, podjęta została w 2010 roku decyzja o restrukturyzacji OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.
Głównym celem zamierzeń restrukturyzacyjnych było zbudowanie silnej kapitałowo grupy złożonej ze spółek zależnych od OPEC GRUDZIĄDZ oraz wyodrębnienie i usamodzielnienie tych dziedzin działalności, które stanowiły jej wewnętrzną strukturę.

W 2011 roku zostały zawiązane i zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego następujące spółki: OPEC-INEKO Sp. z o.o., OPEC-SYSTEM Sp. z o.o., OPEC-TERMO Sp. z o.o.

W dniu 29 kwietnia 2013 roku wniesiona została do spółek przez Wspólnika OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o.  zorganizowana część przedsiębiorstwa a tym samym z OPEC GRUDZIĄDZ wydzielona została działalność związana z:

-wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, obrotu energią elektryczną oraz działalności ośrodka kultury fizycznej „BASEN” przez spółkę OPEC-INEKO,

-przesyłaniem i dystrybucją ciepła przez spółkę OPEC-SYSTEM,

-produkcją ciepła w lokalnych systemach ciepłowniczych przez spółkę OPEC-TERMO.

W dniu 3 stycznia 2022 roku nastąpiła konsolidacja spółki OPEC Grudziądz z dwoma spółkami zależnymi, OPEC–INEKO Sp. z o.o. (wytwórca ciepła) i OPEC–SYSTEM Sp. z o.o. (dystrybutor ciepła). Istotą połączenia jest przejęcie wszystkich praw i obowiązków przejmowanych spółek, co nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku spółek przejmowanych na spółkę przejmującą. W wyniku tego procesu powstał silny podmiot ciepłowniczy, zintegrowany pionowo, od produkcji ciepła i energii elektrycznej, poprzez przesył i dystrybucję ciepła, aż po sprzedaż i obsługę klientów. Zintegrowany podmiot będzie skupiał również wszystkie kompetencje potrzebne i konieczne przy realizacji dużych inwestycji prorozwojowych, związanych głównie z koniecznością szybkiej dekarbonizacji, czyli przejścia na odnawialną energię. Poza procesem konsolidacji w dalszym ciągu funkcjonować będzie spółka odpowiedzialna za produkcję biomasy OPEC–BIO Sp. z o.o. oraz spółka odpowiedzialna za usługi wykonawstwa energetycznego OPEC–TERMO Sp. z o.o.

Opublikował(a):

Ostatnia zmiana:

Skip to content